عیب یابی و روش رفع عیب جاروبرقی بوش

عیب یابی و روش رفع عیب جاروبرقی بوش

عیب جاروبرقی بوش : جاروبرقی بوش روشن نمی شود.

  • علت : پریز برق ندارد.

   طریقه ی رفع عیب جاروبرقی بوش : پس از اطمینان از برق دار بودن شبکه ی برق منزل نسبت به رفع عیب پریز در جاروبرقی بوش اقدام شود.

  • علت : خرابی از دوشاخه و سیم های رابط است.

طریقه ی رفع عیب جاروبرقی بوش : سیم های رابط و دو شاخه جاروبرقی بوش را می توانید به 2 روش بررسی کنید :

الف) طریقه ی ولت تست.   ب) طریقه ی اهم تست.

الف) طریقه ی ولت تست در جاروبرقی بوش : ابتدا آوومتر را روی برق AC تنظیم کرده ، دو شاخه را به برق وصل کنید و دو سر انتهایی سیم را که زیر پیچ های ترمینال قرار دارد با ولت متر اندازه بگیرید. اگر در این قسمت ولتاژ نباشد حتما دو شاخه یا سیم های رابط خراب است که اگر سیم و دوشاخه در جاروبرقی بوش یک پارچه باشند بایستی کاملا تعویض شوند ، در غیر این صورت یکی از این دو معیوب است که بایستی تعویض شود.

ب) طریقه ی اهم تست در جاروبرقی بوش : در این روش دستگاه آوومتر را روی رنج اهم (R*1) قرار داده دو شاخه را از برق بکشید و دو سر انتهایی آن را از ترمینال جدا کنید. یکی از سیم های آوومتر را به یکی از پایه های دوشاخه و دیگری را به یکی از دو انتهای سیم های رابط وصل کنید. اگر به هیچ کدام راه نداد ، سیم قطع است و اگر به هر دو سر سیم رابط راه داد ، سیم رابط جاروبرقی بوش از داخل اتصال کوتاه شده و بایستی سیم رابط تعویض گردد.

  • علت : کلید قطع و وصل خراب است.

طریقه ی رفع عیب جاروبرقی بوش : برای آزمایش کلید دستگاه از اهم متر استفاده کنید. برای این منظور دستگاه اهم متر را روی قرار دهید و سر سیم های وصل شده به آن را قطع کنید. دو سیم آوومتر را به دو کنتاکت کلید اتصال دهید ، سپس کلید قطع و وصل جاروبرقی بوش را روشن و خاموش کنید ، اگر عقربه عمل رفت و برگشت را انجام داد دلیل سالم بودن کلید است ، در غیر این صورت باید تعویض شود.

خدمات تعمیر جاروبرقی دیبا سرویس:

تعمیرات جاروبرقی ال جی

تعمیرات جاروبرقی سامسونگ

تعمیرات جاروبرقی بوش

و سایر برندهای جاروبرقی

K2_READ 3682 K2_TIMES

COMMENTS_LIST_HEADER   

0 #4 نمایندگی جاروبرقی بوش SATب ظUTCE_ارديبهشت+0000Rارديبهشتب ظUTC_0C1
درود جناب علی.موتور جارو معیوب است.
BUTTON_QUOTE
0 #3 علی THUق ظUTCE_ارديبهشت+0000Rارديبهشتق ظUTC_0C1
سلام وقت بخیر جاروبرقی بوش 1تا2دقیقه کار میکنه بعد قطع میشه مشکل کجاست
BUTTON_QUOTE
0 #2 نمایندگی جاروبرقی بوش WEDب ظUTCE_اسفند+0000Rاسفندب ظUTC_0C1
درود جناب علیرضا.کلید دستگاه و یا مقاومت آن خراب است.
BUTTON_QUOTE
+1 #1 علیرضا MONق ظUTCE_اسفند+0000Rاسفندق ظUTC_0C1
جاروبرقی بوش باسرعت اخر کار میکند وکلید سرعت تاثیری ندارد
BUTTON_QUOTE

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH